Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WETENSCHAP EN FILOSOFIE I?y

waren. Zij waren noch licht aanbrengend, noch vruchtdragend, maar juist het tegenovergestelde, zij waren zooals hij het zelf uitdrukt: „krachtig van woordentwisten en strijd, maar onvruchtbaar voor het produceeren van werk ten voordeele van het menschehik leven . J

Bacon begon met de onvruchtbaarheid der Middeleeuwsche gedachte in het licht te stellen en hij spoorde het verkeerde einddoel op, dat de onderwijsmannen hadden trachten te bereiken, en de verkeerde wijze van handelen, waaraan zij zich overgaven.

Over deze onderwerpen discussieert hij, samen met andere verwante onderwerpen, waarbij wij niet behoeven stil te staan, in zijn „Bevordering der Wetenschap". Terwijl de wetenschap aldus het slachtoffer is geworden, tracht hij te bewijzen, van de vooroordeelen der theologen en der politici, is zij nog ernstiger m de war gebracht en verraden „door die dwalingen en IJdelheden, die in de studie der geleerden zelf tusschenbeide zijn gekomen, en in het bijzonder door die „drie kwalen der wetenschap" : fantastische wetenschap, twistzieke wetenschap en kieskeurige wetenschap ; deze eindigen respectievelijk in ijdele verbeelding, ijdelen twist en ijdele huichelarij"

Lenige punten, uit een groote massa bijzonderheden gekozen, zullen voldoende zijn, om te laten Nien, hoe Bacon met de onderwijsmannen, in zake fundamenteele principes over theorie en praktijk in botsing kwam. ' Hij valt hen aan, omdat zij de onderwerpen van

I De Renaissance

12

Sluiten