Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u

WETENSCHAP EN FILOSOFIE xyg

is, alle verdere ontdekking der waarheid onmogelijk is.

„En wat betreft het te groote geloof, dat men aan schrijvers op het gebied der wetenschap geschonken heeft, door hen tot dictator te maken, door aan te nemen, dat alleen hunne woorden van kracht zouden zijn en niet, dat zij dienden om geraadpleegd te worden j het nadeel, dat de wetenschap hierdoor geleden heeft, is onbegrensd, daar dit de voornaamste oorzaak is van haar geringe ontwikkeling. Want daar het water niet hooger kan stijgen dan de bron, waaruit het ontspringt, zoo zal de wetenschap, van Aristoteles afgeleid, en die niet vrij mag onderzocht worden, niet hooger rijzen dan de wetenschap van Aristoteles zelf. Hoewel de stelling : „Oportet discentem credere" (Een, die leert, moet gelooven) goed is, moet deze met de volgende aangevuld worden : „Oportet edoctum judicare" (Een, die zijn studie ten eind gebracht heeft, moet oordeelen). Leerlingen toch zijn aan hun meesters alleen tijdelijk geloof en opschorting van eigen oordeel verschuldigd, totdat zij geheel en al volleerd zijn; zij moeten echter niet altijd in een staat van absolute onderwerping of voortdurende gevangenschap blijven. Om dit punt te besluiten wil ik nog slechts dit zeggen: laten schrijvers hun phcht doen, zooals de Tijd, die de schrijver der schrijvers is, niet in zijn phcht verhinderd moet worden, welke hierin bestaat de waarheid verder en verder te ontdekken." Een andere beschuldiging — en voor hem de ernstigste van alle — die Bacon tegen de oude volgelingen der wetenschap uit, is dat zij er met in slaagden haar ware bedoelingen en

Sluiten