Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186 DE WEDERGEBOORTE IN WETENSCHAP EN FILOSOFIE j

verder opgemerkt, dat hij in geenen deele de eerste l was om de beteekenis van de inductieve methode te verwezenüjken of haar belangrijkheid te verkondigen. Indien hij, zooals hij zei, „slechts een trompetter en geen strijder was", „luidde hij tenminste de i klok, die de andere mannen van wetenschap tezamen ] riep''. Terwijl hij „ondertusschen het zaad voor eenj zuiverder waarheid zaaide", vervulde hij zeker zijn rol bij „het aanvangen van de groote ondememing", j die anderen voort zouden zetten, „om de natuur op| de juiste wijze uit te leggen".

Hoewel wij thans inzien, dat hij een fout beging,; door de verbeelding en de geheele deductieve methodej in het wetenschappelijk onderzoek uit te schakelend was hij met zijn poging toch op den juisten weg. Hij hielp er toe mede, de tyrannie van het dogmaS neer te halen en den mensch op meer vruchtbard wijze met de natuur en de werkeüjkheid in verbinj ding te brengen ; om deze .reden blinkt hij in del geschiedenis van den grooten overgang van de Midj deleeuwen naar de moderne wereld, als een figuuri van veel gewicht, boven de anderen uit.

Sluiten