Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19° DE RENAISSANCE

romantische sexevereering, zijn succes bij de vrouwen zouden verhoogen.

Over de veranderde opvatting betreffende den gentleman, die aan het hof van Hendrik VIII, onder den invloed van de zich steeds uitbreidende humanistische idééën, plaats vond, is reeds gesproken. Ik' wijs er op deze plaats nog eens op, omdat het dienst' kan doen als inleiding tot het algemeene onderwerp van de nieuwe gedachten in de opvoeding, die met de Renaissance begonnen.

Achter al deze kunnen wij natuurlijk de werking^ van een gedachte vinden, n.1. aan de bekrompenheid] en de onvruchtbaarheid van de Middeleeuwschei ideeën en methoden te ontkomen en de opvoeding! meer met wijdere gezichtspunten in overeenstemming te brengen.

Men zou zich echter vergissen, indien men meende,] dat de hervormers op opvoedkundig gebied in de nieuwe eeuw allen door dezelfde principes geleid werden, of uittrokken, om hetzelfde doel te bereiken.

Zij verschilden veel in doel en geest en in hunj verschillen kunnen wij gemakkelijk de overheerschingj nu eens van den eenen, dan weer van een anderen] invloed, die in de groote beweging der Renaissance] één geheel vormden, bespeuren.

Drie groote stroomingen kan men bij de opvoed- ! kundige beschouwingen en proeven van dezen tijd! volgen. De eerste dankt haar ontstaan aan de her-ï leving der wetenschappen. Deze humanistische op-| voeding was bijna uitsluitend op de Grieksche en] Latijnsche klassieken gebaseerd; zij was linguistisch

Sluiten