Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE OPVOEDING

193

opvoeding op haar best willen krijgen, kunnen wij niet beter doen, dan ons te wenden tot het practische werk van den grooten Italiaanschen onderwijsman in dien tijd, Vittorino da Feltre (1378—1446); zijn school te Mantua is als „de typische school der klassieke letteren" beschreven.

Vittorino's doel was, de opvoeding den leerlingen tot een genot te maken; om de geheele natuur te ontwikkelen, zoowel op physisch, intellectueel, als moreel gebied; om al de karaktereigenschappen tot uiting te brengen en wel op zulk een wijze, dat de scholier, welke ook zijn latere loopbaan zou zijn, goed uitgerust zou wezen, en zoowel in zijn particuliere als in het publieke leven zijn rol als goed burger zou vervullen.

De studie van het Latijn vormde den grondslag van zijn systeem ; wat Grieksch werd later er bij ingevoerd ; muziek en de eerste beginselen van wat hij kennis der natuur noemde, vond eveneens in zijn programma een plaats. Aan spelen en lichamelijke oefening werd veel aandacht geschonken en de meester zelf, een kleine man van groote üchaamskracht, nam daar met zijn jongens aan deel.

Het is duidelijk, dat het Vittorino's doel was, het Grieksche ideaal van een volledig, afgerond, harmonisch ontwikkeld karakter te verwezenlijken. In zijn werken zijn echter geen neo-paganistische aanduidingen te ontdekken. Hij zelf, een orthodox en vroom Christen, streefde er eerder naar, de Christelijke leer Wfiet zijn humanistische te vereenigen. Hij was verder geheel vrij van voorliefde voor de Kerk en allen

De Renaissance

Sluiten