Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

208

DE RENAISSANCE

boeken vermeld worden, te vergelijken en exemplaren voor toekomstig gebruik naar huis mede te nemen. Het uitspansel overdag en 's nachts is het onderwerp van voortdurend onderzoek. Met dezen aandrang, om de zintuigen te oefenen en met het belangrijke principe aangaande het leeren, niet uit de tweede hand door boeken, maar door onmiddelhjk contact met de dingen zelf, schijnt Rabelais de paedagogische theoretici van zijn tijd ver vooruit te zijn geweest.

De kunsten in het leven, in het bijzonder de muziek, worden eveneens aangemoedigd, terwijl men bijzondere aandacht aan alle soorten van lichamelijk» ontwikkeling besteedde, teneinde kracht, vlugheid en zelfrespect te bevorderen; men verlangde toch een gezonden geest in een gezond lichaam.

Ook in dit opzicht valt het gezond verstand van Rabelais in het oog, want, terwijl een groot deel van Gargantua's tijd door paardrijden, wapenhandel en door aUes, wat overigens speciaal tot het gebied van een edelman behoort, ingenomen wordt, wijdt men hem tevens in de geheimen van de werkplaats en het kantoor in en leert hij koren dorschen, houtsnijden en schilderen.

De erkenning van de plaats van den handenarbeid in de opvoeding is zeer zeker merkwaardig. Ook aan den godsdienst heeft men een zeer ruime plaats ingeruimd. De dag begint met het lezen van de Heilige Schrift en gebed ; dank aan God „voor zijn Goddelijk! goedheid en milddadigheid" volgt op iederen maaltijd ; des avonds prijzen leeraar en leerling tezamen God „voor den tijd, die voorbijgegaan is" en bevelen!

Sluiten