Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2l8

DE RENAISSANCE

de Goede Herder, een figuur, klaarblijkelijk van Pan afgeleid) zonder eenig gewetensbezwaar de voor de hand liggende wijzen van uitdrukking.x)

Christelijke kunst vertoont in dezen tijd van haar ; ontwikkeling alleen originaliteit in de ontwikkeling van een aantal karakteristieke emblemen, b.v de Wijnstok, de Visch en het Lam, die langzamerhand j als een deel van een geregelde, geïllustreerde taal van godsdienstige ideeën gerekend werden

Toen daarna langzamerhand meer plaats aan verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament werd mgeruimd, werden deze niet als belangwekkende gebeurtenissen, maar geheel en al om hun didactische waarde of symbolische beteekenis behandeld, een feit dat verklaart, waarom slechts een klem aantal werd uitgekozen, met uitsluiting van vele andere, die grooter artistieke mogelijkheden aanboden, en waarom de onderwerpen, telkens opnieuw gekozen, met betrekkelijk weinig variatie m de manier van voorstelling werden herhaald.

Een streven naar het volledig stellen van den vorm onder den inhoud doet op deze wijze reeds van ach bliiken. Van nog meer gewicht is echter, met het oog op latere veranderingen, de geest van deze vroegchristelijke kunst, die buitengewoon zacht en humaan is. Al de strengere en ernstige aspecten van het nieuwe geloof werden, naar het schijnt, met opzetj

vermeden.

Sluiten