Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE KUNST

219

De meest geliefkoosde afbeelding van Christus was die als de Goede Herder, waarover wij zooeven spraI ken, en in deze gestalte werd Hij dikwijls afgebeeld, terwijl Hij een lam, of soms ook een jonge geit, op j Zijn schouders draagt j nergens echter wordt Hij, vóór de 4e eeuw, voorgesteld, terwijl Hij de schapen I van de bokken scheidt.

Geen voorstellingen vinden wij, noch in de schilder-, noch in de beeldhouwkunst, van den Dag des Oordeels, of het lot der verlorenen, en geen voorbeeld j zien wij, waarin de kunstenaar de rol van den profeet aanneemt en de komende straf aankondigt.

Dit is echter niet alles. Deze oudste kunstenaars leggen een merkwaardigen tegenzin aan den dag, over de vernedering en het hjden van den Verlosser te spreken; zij denken hever aan Hem in Zijn uur van hemelschen triomf. Van alle verschrikkingen van de geschiedenis van Zijn laatste dagen zijn zij afIkeerig. Vanaf het begin is zelfs het kruis in hun werk geheel en al afwezig en wanneer het voor het eerst Iverschijnt, is het alleen een kruis, terwijl de bloemrijke versiering getuigt, dat het als symbool bedoeld [wordt, niet van hjden, maar van overwinning.

Voor zoover bekend is, vertoont zich geen beeld van het Lijden of de Kruisiging vóór de 5e eeuw ten deze onderwerpen werden niet voor een honderd laar later populair. De tegenstelling in doel en aard lusschen de vroegste Christelijke kunst en de kerkelijke en dogmatische kunst der Middeleeuwen is zeer merkwaardig.

1 De algeheele verandering, die het Christendom

Sluiten