Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE KUNST

223

zoowel de goddelijke genade als de goddelijke macht I openbaarden : de opwekking van Lazarus b.v., het I spijzigen der menigte, het genezen van den maanzieke en den blinde. En zelfs wanneer gebeurtenissen van een geheel verschillend karakter werden voorgesteld, b.v. Christus voor Pilatus, of wanneer Hij door I soldaten gehoond wordt, of Hem de doornenkroon wordt opgezet, is het verlangen, waarover ik reeds I gesproken heb, om alle pijnlijke herinneringen te verI mijden, zeer in het oog vallend.

In de Byzantijnsche kunst zien wij een nieuwe I reeks belangen en motieven. Wij zien hier een streven, |de hef de en teederheid van Christus te veronachtJzamen en op Zijn grootheid als koning en rechter Iden nadruk te leggen. Apocolyptische onderwerpen Izrjn in grooten getale aanwezig, een geliefkoosd thema Ivoor mozaïek is een geweldige gestalte van den Heer tab „Rex tremendae majestatis" (koning van een Ivreeswekkende majesteit), door de symbolen van JoBiannes' visioenen op Patmos omringd.

Daarop wordt, als de school veld begint te winnen, pde aandacht meer en meer op het Lijden, de Kruisiging en het Laatste Oordeel gevestigd. Zoo komen de tragische verahrikkingen van het werk der verlossing, van menschelijke zijde beschouwd, meer op den voorgrond. Hierdoor wordt het aannemen van een vast type bij de vooretelling van den Verlosser een zaak van eenig gewicht. In de zeer oude schilderkunst en beeldhouwkunst zag men den machtigen invloed der klassieke overlevering in de algemeen heerschende Éewoonte, Christus als een schoonen, goddehjken en

Sluiten