Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE KUNST

233

geestelijke verrukking en de mystieke zachtheid, door den Heiligen Franciscus in den godsdienst gebracht, willen realiseeren, moeten wiï ons tot den Domini¬

caner monnik, Giovanni da Fiesole, bekend als Fra Angelico, „II Beato Fra Angelico" (1387—1445), wenden.

Op den drempel der Renaissance is hij in de kunst de groote vertolker van de zuivere ideeën van het Middeleeuwsche Christendom. Met hem werd de schilderkunst inderdaad een inspiratie en zijn vaardigheid met het penseel het middel, waardoor hij de gelukzaligheid van Gods genade kon uitdrukken, die door beproeving en vervolging tot dien buiténgéwonen hemelschen vrede leidt, dien de wereld niet kan schenken, noch ontnemen.

„Deze ware, engelachtige vader", schrijft Vasari, „besteedde zijn geheele leven aan den dienst van God en zijn medemenschen. Hij was een man van eenvoudige gewoonten en zeer heilig in zijn levenswandel. Hij hield zichzelf verre van alle wereldschgezindheid, en was een zoo groot vriend der armen, dat ik denk, dat zijn ziel reeds in den hemel moet zijn. Hij werkte steeds aan ziin kunst maar wiIHp

nooit iets anders schilderen dan heilige onderwerpen. Hij had een rijk man kunnen zijn, maar hij bekommerde zich niet om geld en hij placht te zeggen, dat rijkdom alleen bestaat in het tevreden zijn met weinig. Hij had zich groote waardigheid kunnen verwerven, zoowel in zijn klooster als in de wereld, doch hij gaf niets om deze dingen, terwijl hij placht te zeggen, dat hij, die schilderde, rust noodig had en

Sluiten