Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE KUNST

255

Toscaansche beeldhouwers, Donati di Betto Bardi of Donateho (1386—1466), in wien wij echter vooral de schitterende kracht van de inspiratie der klassieken tot uiting zien komen. Terwijl hij te Rome met zijn vriend BruneUeschi | de klassieke architectuur en beeldhouwkunst bestudeerde, werd hij door den geest der Oudheid geïnspireerd, terwijl hij toch volkomen trouw bleef aan zijn eigen invidueelen genius en de levende types van mannelijk- en vrouwelijkheid, die hij zelf uitbeeldde.

Terwijl hij dus een vrij gebruik maakte van het naakt, zelfs bij engelengestalten en bij zijn David, \ en dit een karakteristieken trek van zijn werk vormt' is het ontbreken van alles, wat zou kunnen doen denken aan een levenlooze nabootsing van antieke modellen, van nog meer belang.

Bij hem zien wij inderdaad ten volle het voordeel van de herleving der klassieken in haar vroegste ; stadium en voordat, zooals Symonds het uitdrukt, „pseudo-classicisme en aanmatiging het oordeel verdraaid hadden en het doel der kunstenaars in een verkeerde richting hadden gebracht", diende het contact imet de antieke wereld er alleen toe, de oorspronkelijke pogingen aan te vuren.

De latere groei van het enthousiasme voor alles, wat klassiek was en dat geen onderscheid kende, bracht |de beeldhouwers zoover, dat zij het essentieele onderscheid tusschen klassiek en Christelijk gevoel geheel ten al over het hoofd gingen zien en hun werk op deze mjze van alle gewijde beteekenis, die het bij de

Sluiten