Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

264

DE RENAISSANCE'

verheven en streng karakter hem natuurlijk aantrok, en door de preeken van Savonarola, die een diepen indruk bij hem achterlieten, kunnen wij zien, dat hij waarlijk niet zonder geestelijke voorgangers was. In de veelzijdigheid van zijn kracht en in de heftigheid van zijn genie en uitdrukking hiervan, is hij als het ware de uitdaging, die de nieuwe tijd van persoonlijkheid en vrijheid aan de uitstervende en belemmerende idealen van het verleden voorhoudt. De buitengewone samengesteldheid van zijn karakter is niet zonder beteekenis voor iemand, die ziet, hoevele krachten men had losgelaten in dien nieuwen tijd, die niemand, hoe groot ook, kon hopen tot een harmonisch geheel te brengen.

Terwijl hij een smettelooze reinheid van levenswandel met het hartstochtelijkst gevoel voor zinnelijke schoonheid vereenigde, handhaafde hij zijn onbedorvenheid en zijn Hebreeuwschen ijver voor reinheid te midden van het alom verspreide bederf van de Pauselijke hoofdstad. Als hij over de beteekenis van godsdienstige kunst tot den kunstenaar spreekt, is het in woorden, die van de hppen van Fra Angelico zelf zouden kunnen gekomen zijn. „Om het aangebeden beeld van Onzen Heer voor te stellen, is het niet genoeg, dat een meester groot en kundig zij. Ik beweer, dat hij ook een man van goede moraliteit en gedrag moet zijn, zoo mogelijk een heilige, opdat de Heilige Geest hem inspiratie kan geven". Trots den nederigen, vromen geest, dien deze woorden uitdrukken, werkte niemand meer dan hij, die hen uitte, er toe mede de godsdienstige beteekenis van

Sluiten