Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE KUNST

269

Reusachtige en in het oog vallende schilderijen, die historische, mythologische en allegorische onderwerpen voorstelden, werden speciaal gevraagd, schilders stukken, grandioos in opvatting en bombastisch in i uitvoering, doch geheel en al ontbloot van edele opvatting en diepte van gedachte. Een algemeen voorkomend iets werd het voortdurende misbruik van het naakt; dit werd, terwijl het rein was in de beste klassieke beeldhouwkunst, en een onderwerp van wetenschappelijke belangstelling in de handen van Mi| chelangelo, tot sensueele doeleinden verlaagd.

Met de moreele kracht en reinheid verdween zelfs technische levenskracht uit de kunst en deze werd, evenals de architectuur uit dien tijd, hoe langer hoé koeler, formeeler en meer academisch. Lust tot sensatie en voorliefde voor verbazingwekkende effecten betraden intusschen het domein van de godsdienstige [ kunst en de bedenkelijke veranderingen in toon en manieren hiervan kan men grootendeels aan den invloed der Contra-Reformatie toeschrijven. Het is waar, dat de beweging voor een zuiverder leven, die | hiervan het gevolg was, er toe medehielp, de ergerjfijkste wantoestanden van den tijd uit den weg te ruimen, zooals b.v. het schaamtelooze gebruik van het naakt.

Kardinaal Contarini, dien wij noemen als een der Kathoheke hervormers, beklaagde zich, dat juist in den tempel van God op schilderijen van heiligen en jzelfs op altaarstukken zich afbeeldingen bevonden die klaarbkjkelijk ten doel hadden wellustige begeerten op te wekken, en zoo algemeen werd het

Sluiten