Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE KUNST

275

Igewone praktijk, waarop hier gedoeld wordt, om porItretten van gevers, patroons en rijke burgers in Ide afbeeldingen der Heilige Familie en dergelijke scènes in te voegen, is een merkwaardig voorbeeld van het realistisch karakter der kunst m het Noor|den. In vele opzichten, zooals men zal kunnen zien, irertoont deze kunst dit praktische en positieve karakter, dat zijn voornaamste uitdrukking in het Protestantisme vond.

Wij zijn op deze wijze tot een vraag van groot belang in dit deel van ons werk gekomen, n.1. die van den algemeenen invloed der Hervorming op de kunst, i Het Protestantisme was natuurlijk vijandig aan lalle vormen der kerkelijke kunst. Het is waar, dat in deze zaak verschil van gevoelen bestond. Luther feelf verdedigde het gebruik der kunst voor gewijde lioeleinden, omdat zij zoowel de herinnering te hulp Kwam, alsook medehielp tot een levendige verbeelding |en verwezenlijking der bijbelsche geschiedenis.

„Indien het niet zondig is, maar goed en heilig, llat ik het beeld van Christus in mijn hart draag, waarom zou het dan zondig zijn, het voor mijn oogen fee zien?" Zwingli en zijn volgelingen aan denj anderen kant noemden alle godsdienstige kunst zoo iets als een uitvinding van den Antichrist j „de Heer", aldus Verklaarden zij, „heeft bevolen het Evangelie te verKondigen, niet het te schilderen", en de Zwitsersche Geloofsbelijdenis bevatte een aparte, uitdrukkelijke aanwijzing, waarbij alle schilderijen tot afgodenbeelHen verklaard werden. Over het algemeen hield zich het oordeel der Hervormers meer aan dat van de

Sluiten