Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE KUNST

28l

zijn, zooals bij de beroemde „Kruisiging" en de „Afname van het Kruis", de een in het Museum en de ander in de Kathedraal te Antwerpen. Zoo vertoont Rubens, meer dan eenig ander schilder, den geest, dien de Contra-Reformatie in de kunst gebracht had.

De toon in Rembrandts heilige kunst daartegenover is door en door Protestant. Haar oprecht, krachtig en on-conventioneel naturalisme verraadt haar inspiratie. In zijn „Ameming van het Kruis" bijvoorbeeld, maken zijn groteske trekken en de Waalsche kleederdracht der figuren een vreemden indruk. Doch de beheersching en de eenvoudige waarheid erin spreken sterk tot onze verbeelding en onze sympathie. In Duitschland stond de kunst sterk onder Italiaanschen invloed en ongeveer in het midden van de 16e eeuw ontving zij haar sappen niet meer uit den bodem van het nationale leven, maar begon zij vreemde modellen na te bootsen en doordat zij zoo onbezield en academisch werd, kwam zij spoedig in verval.

Iets dergelijks gebeurde later met de van grooter eerzucht getuigende kunst in de Nederlanden, hoewel de macht van eenige groote meesters deze voor een tijd voor algeheele vernietiging behoedde. De werkelijk levende ontwikkeling van de kunst na dezen tijd moet men echter niet zoeken in grootsch opgezette schilderijen en in godsdienstige en historische onderwerpen, maar eerder in kleine schilderstukken voor particulieren en openbare gebouwen, die landschappen, portretten, interieurs en gebeurtenissen uit het gewone leven weergeven.

Sluiten