Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

282

DE RENAISSANCE

In dit werk en voornamelijk in de zoogenaamde genre-stukken, vonden vele van de grootste genieën van het Noorden in de latere Renaissance hun uitdrukking. Het is opmerkelijk, dat, waar zulk realistisch werk een karakteristiek product van den geest der lage landen van het Noorden in het algemeen was, het zich minder snel en met minder succes in het Kathoheke Vlaanderen ontwikkelde (en dit niettegenstaande de vooraanstaande positie van David Teniers) dan in het Protestantsche Holland.

Hollandsche kunst werd, tegelijk met de Hollandsche vrijheid, geboren op dat uur, toen het Hollandsche volk voorgoed het Spaansche juk afschudde en den godsdienst van zijn overheerschers afdankte. Deze kunst bezit alle kracht en beteekenis, welke een echt nationale kunst maar bezitten kan. Het is geen ideëele kunst, geen kunst van groote emotie of groote hartstocht, zij heeft geen geestelijken aard, zij bemoeit zich weinig met de groote zaken van godsdienst, geschiedenis, of ervaring. Het is juist de kunst der natuur, zooals die zich gewoonlijk openbaart, de kunst van eenvoudige menschen, in hun gewone doen en hun gewone leven, zooals zij het leefden gedurende rustige jaren, waarin geen schokkende gebeurtenissen voorvielen.

In deze kunst wordt het realisme, dat elders langen tijd voor een apart bestaan gestreden had, ten slotte geheel en al onafhankelijk. Haar onderwerpen en inspiratie in eenvoudige gebeurtenissen zoekende, is deze Hollandsche kunst van belang, omdat zij op haar bijzondere en vruchtbare wijze een phase

Sluiten