Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

286

DE RENAISSANCE

uitdrukking en zij werd overal verfrischt door de ideeën, die den menschelijken geest vervulden.

Daarom is zij een belichaming, niet alleen van de pas ontstane belangstelling voor de buitenwereld, maar eveneens voor de opnieuw ontwaakte belangstelling voor zichzelf. Het individualisme van dien tijd is een van de steeds terugkeerende kenmerken. Zij openbaart verder in bijna al haar vormen en dikwijls ook in haar inhoud en geest den invloed van de nieuwe wetenschap en de herleving der klassieke oudheid, een invloed, die zoo diepgaand en verreikend was, dat men hem, vanuit een zuiver artistiek standpunt gezien, als den voornaamsten factor in de Hteraire ontwikkeling kan beschouwen. Door dezelfde belangstelling geïnspireerd en door dezelfde krachten gevormd, vertoonen de literaturen van de Renaissance, zooals wij verwachten kunnen, verscheidene gelijke trekken. Hoewel deze literaturen, in den breede opgevat, in den grond Europeesch zijn, missen zij daarom toch niet haar speciaal Italiaansch, Fransch of Engelsch karakter.

Er is dus een essentieele overeenkomst gepaard met vele verschillen, en daar deze hun oorzaak vonden in verschil van nationaal karakter, van ligging, van sociale en moreele toestanden en de meer of mindere kracht en verwantschap van de aandriften, zullen zij zeker niet de minst gewichtige punten zijn bij het vergelijkend onderzoek, dat wij thans beginnen zullen.

Sluiten