Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE LITERATUUR

301

ding van den geest tot verwereldlijking en de ontwikkeling van het individualisme bij het nieuwe geslacht werden aangevuurd door het contact van den geest met de klassieke Oudheid. De wedergeboorte van de klassieke Oudheid was daarom van groote beteekenis, als factor in de intellectueele en moreele evolutie der literatuur. Als factor in de artistieke ontwikkeling is zij echter van nog grooter waarde. Zóó duidelijk was de hteratuur van de Renaissance gevormd volgens de modellen, door Griekenland en Rome verschaft, zoozeer ontleende zij haar inspiratie en haar leiding eraan, dat gescluedschrijvers met een te ruimen blik de fout begaan hebben aan te nemen, dat de herleving der literatuur geheel en al het resultaat was van de wederopleving der wetenschap. Zelfs het korte overzicht, dat wij in dit boek gegeven hebben over de algeheele veranderingen, die zich in den tijd der Renaissance tot de veranderde levenswijze combineerden, zullen voldoende zijn, om deze verkeerde opvatting in te zien. Wel was de directe invloed van het Classicisme op de vormen en de methoden der hteratuur zoo groot, dat men daarmede, tot in zekeren graad, rekening moet houden, hoewel hij natuurlijk uit aesthetisch oogpunt nooit te verontschuldigen is.

Men kan dien invloed onmiddellijk en duidelijk zien in het feit, dat de hteratuur thans als een kunst werd beschouwd en dat de menschen zich thans met de grondslagen en de wetten van haar samenstelling bezighielden. Elders vergrootte, zooals wij zagen, de herleving der klassieken den lust tot onderzoek en

Sluiten