Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

304

DE RENAISSANCE

Poetrie" (1589) en Sidney's „Apologie for Poetrie'" (1581), zijn de voornaamste invloeden die van de klassieken en van Italië.

De snelle ontwikkeling van literaire vormen ging met de toenemende belangstelling voor de literatuur als kunst hand aan hand. De menschen van dien tijd richtten zich tot de meesterwerken van Griekenland en Rome, om regels voor hun oordeel en een maatstaf voor hun smaak te zoeken. De vormende invloeden van het Classicisme waren dus overal zichtbaar, zij het in verschillende mate, in de ontwikkeling van den vorm in de hteratuur.

Over geheel Europa zien wij in dien tijd het inheemsche proza pogingen doen, zich tot het hooge standpunt van de klassieke talen omhoog te heffen. Mannen, die dagen en nachten besteed hadden aan het lezen der bladzijden van de Latijnsche meesters en de helderheid en bevalligheid daarvan gevoeld hadden, stelden ijverig pogingen in het werk, iets van diezelfde bijzondere hoedanigheden aan het ruwe en vormelooze materiaal, waarmede zij werken moesten, mede te deelen.

Zorgvuldig bestudeerde men dus nu de rhetorische techniek; er kwamen schrijvers, om een stijl te zoeken en dien na te volgen, afgescheiden van zijn waarde ten opzichte van de dingen, die zij wilden zeggen. Het resultaat was een ongebreideld enthousiasme voor een zuiveren vorm, een buitensporige toewijding aan beeld en phrase en vele bijzondere proeven tot verbetering der moedertaal waren hiervan het gevolg.

Wij zien dit in de overdreven taal van de Fransche

Sluiten