Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

320

DE RENAISSANCE

der Engelsche Kerk, die ook een grooten, hoewel indirecten invloed verkreeg, niet voor één klasse der gemeenschap, maar voor menschen van allerlei soort geschreven en daarom in een vorm gegoten was, die door het volk begrepen werd. Ook in de Nederlanden heeft de in 1637 voltooide Bijbelvertaling, „op last van de Hoog-Mog. Heeren StatenGeneraal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet", een zeer grooten invloed geoefend op de taal en de beeldspraak van ons volk. Wij moeten daarom nog eens den nadruk leggen op den democratischen geest van het Protestantisme en op de wijze, waarop het medewerkte, om een proza te vestigen, dat in den besten zin van het woord tegehjk wetenschappelijk en populair was.

Wanneer wij ons van deze meer oppervlakkige dingen tot de beschouwing van de moreele beteekenis van de hteratuur, als uiting van het leven, wenden, dan eerst kunnen wij den enormen invloed van de wedergeboorte van den godsdienst ten volle verwerkelijken.

Een negatief bewijs van haar macht wordt door de hteratuur van Itahë geleverd. Ik heb reeds gesproken over den paradox der Italiaansche Renaissance, waarin toewijding aan de wetenschap en een hartstochtelijke voorhefde voor schoonheid samen gingen met persoonlijke losbandigheid en politieke verdorvenheid en ik heb er op gewezen, dat het ergste

Sluiten