Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324

DE RENAISSANCE

„Gerusalemme Liberata" het eenige blijvende gedicht geweest. Zijn hoofdthema, de eerste kruistocht, onder Godfried van Bouillon, de schildering van het karakter van den leider, in wien de hoedanigheden van den vromen Aeneas op merkwaardige wijze met die van de helden van den kruistocht, van het Kathoheke geloof vermengd zijn, de krachtige, godsdienstige geest en de vurige ijver, waarvan het doordrongen is, al deze dingen maken het tot een zeer eigenaardig werk. Het is echter niet alleen typisch, het is ook eenig. En het is tevens zoowel het begin als het einde van den invloed der Kathoheke reactie op de hteratuur.

Wanneer wij ons van Italië naar Frankrijk wenden, zien wij, hoezeer de hteratuur won door de aanraking met den geest der Hervorming. De Fransche literatuur kan met de Italiaansche in vorm en stijl niet vergeleken worden, maar aan den anderen kant openbaart zij een zedelijke en vitale kracht, die ruimschoots tegen eenige artistieke tekortkomingen opwoog, en deze voorname eigenschappen, die deels tot verschillende politieke en sociale oorzaken zijn terug te brengen, zijn voor een groot deel te danken aan het feit, dat de Renaissance in Frankrijk hand aan hand ging met de Hervonrning. In den beginne werd het Protestantisme door velen van de groote Fransche geleerden, zooals door Budé, en intellectueele leiders, zooals Rabelais, vol geestdrift ontvangen; deze begrepen al heel spoedig het nauwe verband, dat bestond tusschen het Protestantisme en de algemeene beweging voor verhchting en vrijheid der gedachte.

Sluiten