Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

328

DE RENAISSANCE

vormende invloeden moet rekenen, kwamen deze twee invloeden dikwijls in conflict, en dit gaf aanleiding tot sterke tegenstellingen. Wij behoeven hierbij slechts te herinneren aan wat wij vroeger mededeelden over den invloed van de Italiaansche Renaissance.

Het bhjft een feit, dat de Engelsche hteratuur, over het geheel genomen, buitengewoon gezond is; een hteratuur, die, men moet het toegeven, dikwijls overdreven, fantastisch en zelfs onkiesch is, maar terzelfder tijd mannelijk, krachtig en gezond. Zeer weinig is er van de verdorvenheid der verzwakkende atmosfeer van het Italiaansche paganisme in haar te ontdekken. Integendeel, haar toon is over het algemeen verfrisschend, zij vertoont steeds een verwezenlijking van moreele deugden, zij laat de waarheid luide hooren, voor alle omstandigheden des levens. Deze karakteristieke trekken worden door de toepassing van Taine's driedubbele formule van ras, omgeving en oogenblik verklaard. De hteratuur van de Engelsche Renaissance is de uitdrukking van het genie, de energie en de idealen van een krachtig ras, te midden van een stemming van inteüectueele en moreele verheffing.

Bij dit punt moet men op de buitengewone historische beteekenis van het werk van Spenser den nadruk leggen. Hij is ongetwijfeld de representatieve dichter van de Engelsche Renaissance. Alle invloeden van dien tijd ontmoetten elkaar en vermengden zich in hem en zijn wonderbaarlijke schepping „The Faery Queene" was het product van hun harmonieuze

Sluiten