Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE LITERATUUR

329

samenwerking. Het werk is doordrenkt van humanisme. Het wordt in hooge mate door de klassieken en Italië beïnvloed. De hefde voor de tot de zinnen sprekende schoonheid in de natuur, de kunst, de vrouw, is een van de meest karakteristieke trekken hierin.

De leerstellingen van Grieksche meesters, Aristoteles en voornamelijk Plato, dien de dichter nauwkeurig door middel van den commentaar van Ficino bestudeerd had, springen in het geheele werk duidelijk in het oog. De vertrouwdheid van den Protestant met den Bijbel en de eerbied ervoor gaan hand aan hand met de bekendheid met en toewijding voor de heidensche hteratuur. Het steunt de zaak van de Engelsche kerk en verklaart haar theologie in het romantische drama.

Hier wordt Shakespeare de vertegenwoordiger. Wij moeten alleen de overstelpende nonsens der critici over zijn „universahteit" en zijn onafhankelijkheid van tijd en plaats uitschakelen, om in hem een echt man van zijn tijd te zien. Zijn kennis was gering en daar hij klaarblijkelijk een van die volledige artistieke naturen was, die zich niet veel om bespiegelende kwesties en geestehjke belangen bekommeren, had de godsdienst op het vormen van zijn genie weinig invloed. Zijn geest, die een merkwaardig aanpassingsvermogen bezat, nam alle invloeden, die zich rondom hem bewogen, in zich op, en zoowel het humanisme als de geestkracht van de Hervorming gaven aan zijn stukken vorm en kracht. Bekrompen in vaderlandsliefde, toch algemeen wat zijn sympathieën betreft, en zeer buigzaam in zijn oordeel,

Sluiten