Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezag, de kerk moet het geloof vaststellen, de kerk moet zijn en blijven de groote middelaarster, ook in dezen. Zij moet ook bewaren de eenheid der geloovigen en bewandelt dus den voor haar eenig-mogelijken weg.

* * *

Beschouwen wij thans het Protestantsche ChriSr tendom dan treffen wij gansch andere inzichten aan. Het is wel bekend dat een der groote bezwaren van het Protestantisme tegen de Roomsche kerk juist was de bemiddelende functie die deze aan zich zelve gaf. Luther c.s. wilden juist geen bemiddeling tusschen den mensch en zijn God, tenzij die van Jezus Christus. Hij was de eenige middelaar. Deze zienswijze slaat natuurlijk terug op de schriftbeschouwing. De Bijbel werd het eenige richtsnoer voor het geloof, de eenige autoriteit voor den gelöovige. „Het Woord Gods grondvest de geloofsartikelen, niemand anders, zelfs geen engel" lezen wij in de Smalkaldische artikelen. Ieder moet den Bijbel lezen en bestudeeren, geleid door den Heiligen Geest. De mensch is zijn eigen priester. De Hervormers ontkennen geenszins dat de Schrift vol moelijkheden zit, echter: zij is begrijpelijk en verstaanbaar. Men ga uit van datgene wat duidelijk is en ontsteke daarmee licht over het onduidelijke. De Bijbel kan met zich zelf niet in strijd zijn, alles kan tot helderheid worden gebracht. Hij bevat de absolute waarheid. Calvijn leerde dat hij uit den hemel is

19

Sluiten