Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprake kan zijn; een karakter heeft invloed. Zij werken in dienst van den Geest, maar de Geest doet meer dan hun gaven in gebruik nemen. Feitelijk werken zij als ieder ander auteur, die ook alles van zijn persoonlijkheid in dienst van zijn werk stelt.

Op deze wijze kunnen wij bekende gereformeerde theologen als Prof. Bavinck en ook Abraham Kuyper, schoon aanhangers der mechanische inspiratieleer, hooren redeneeren. Op deze wijze kunnen wij vooral hooren spreken door wie wij de ethischorthodoxen noemen. Zij zijn op weg om critiek te oefenen op den Bijbel en hem niet meer te erkennen als de absolute waarheid. Is men eenmaal op weg om den menschelijken factor bij het ontstaan der bijbelboeken te erkennen, niet in de heéle Schrift goddelijke Openbaring te zien, dan moet men ook gaan wegen en schiften, in den eenen Psalm iets meer of minder kunnen zien dan in een anderen, een geslachtslijst niet op één lijn stellen met een hoofdstuk uit de Bergrede. Tot op zekere hoogte staan de ethisch-orthodoxen dan ook zeer vrij tegenover den Bijbel, al moeten wij er bij voegen: vooral tegenover het Oude Testament. Dat dit hun standpunt van de organische inspiratie tot groote moeilijkheden aanleiding geeft, is meermalen opgemerkt en besproken. Want eenerzijds handhaven zij gaarne den term Gods Woord, terwijl zij anderzijds zeer vrij en vrijmoedig in hun critiek zijn.

De bekende ethische hooqleeraar T. A. Gramer.

24

Sluiten