Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die wel eens meer stoute dingen zegt, heeft eens neergeschreven: „Van geen enkel woord en van geen enkele daad van Jezus kunnen wij met volkomen zekerheid zeggen: Zóó heeft Jezus gesproken, dat heeft hij gedaan." Menig vrijzinnige is er voorloopig nog niet aan toe dit te onderschrijven! Toch blijft daarnaast de opstanding van Jezus voor hem volkomen waarheid. Geen feit is voor hem van grooter belang niet alleen, maar ook zoo allesbeheerschend en zoo levend: „Met de leerlingen en Christus wandel ik op den weg naar Emmaüs.'' Een geestverwant van dezen hoogleeraar, Prof. Valeton schrijft als zijn getuigenis: „Op gronden aan het leven ontleend, op grond van het getuigenis des Heiligen Geestes, belijd ik, de Schrift te zijn het Woord Gods, theopneust, nuttig tot leering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. De Bijbel is dit alles en geeft dat alles omdat hij is het Woord Gods." Toch belijdt deze geleerde daarnaast dat hij „door nauwgezet wetenschappelijk onderzoek tot het resultaat is gekomen, dat er in den Bijbel verschillende legendarische stukken zijn, dat de voorstelling in verscheidene geschiedkundige verhalen op bepaalde wijze is gekleurd." Dat dit standpunt van verschillende kanten is aangevochten, dat men in de „organische inspiratie" een halfheid heeft gezien, ligt voor de hand. Abraham Kuyper spreekt er een hard oordeel over uit in zijn Encyclopaedie (III, bi. 54): „Het is dan ook, aan het onderstelde bedrog bij de totstandkoming

25

Sluiten