Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dox mensch die aan eenig ding in den Bijbel gaat twijfelen loopt gevaar voor zijn heele geloof. De anti-Geelkerkianen zien dat terecht in. De Bijbel, zooals bij daar ligt, kan voor ons geen geopenbaarde waarheid zijn. Wij spreken dan ook niet meer van het Woord Gods. Wij gelooven niet in de bovengeteekende mechanische of organische inspiratie. De Bijbel is een boek — mag ik het even heel nuchter zeggen — als elk ander. In principe tenminste. Het is door menschen geschreven, stukje bij stukje, brokje bij brokje. Het is vereenigd tot grootere geheelen, het is ten slotte één boek geworden. Dit alles is zeer menschelijk gegaan. Ook het goddelijk gezag hebben menschen er aan toegekend; alweer op „menschelijke wijze." , Eeuwen-lang heeft men er zich bij neergelegd, hem aanvaard zooals hij daar lag. Maar het leven en de ontwikkeling staan niet stil. Wij leven niet meer in de voorstellingswereld van honderden jaren geleden. De wereld en het wereldbeeld zijn veranderd. In de volgende beschouwingen zullen wij er telkens weer op terug moeten komen. Die veranderingen hebben hun invloed gehad op onze beschouwingen over den Bijbel. Boven stipten wij in het algemeen reeds aan wat wij niet meer konden aanvaarden. Wij zijn om het in één woord samen te vatten critisch geworden, omdat wij dat wel moesten worden.

De achttiende eeuw, weieens als een slappe eeuw geschetst, is eigenlijk een geweldige revolutie- ' eeuw geweest. In die eeuw komt ook de critiek

28

Sluiten