Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paalden tijd en een bepaalden maatschappij-vorm, anders dan die van onzen tijd. Hij is geen boek om voorspellingen te doen; wie er den oorlog van 1914 in voorspeld wil vinden is een dwaas; hij is geen historisch werk, dat u met zekerheid vertellen kan wat in het verleden is gebeurd. Dit alles is het negatieve, dat even vooropgesteld moestworden.Juistomtotde positieve waardeering te komen. Want als wij eerst hebben vastgesteld wat hij niet is, valt het gemakkelijker hem positief te benaderen. Welnu dan:

De Bijbel is voor ons vrijzinnigen nog altijd een boek van ontzaglijke waarde, er is geen ander boek zoo rijk van inhoud, zoo vol van groote en grootsche gedachten, zoo breed en diep van leven. In hem is gegrepen naar het beste en heiligste, waarbij menschelijke beperktheid een rol heeft gespeeld, natuurlijk, maar waarin tegelijk uitgegrepen is boven het beperkte en wij beginselen vinden die van alle tijden zijn.

Als wij dit nader uitwerken dan zeggen wij allereerst iets over zijn eübiscb-religieuzen inhoud en vatten wij daarbij enkele groote lijnen in het oog. Dan is het Oude Testament voor ons in de eerste plaats het boek van de Wet, dan zien wij naar voren treden de figuur van Mozes die geeft de geboden, waarvan dit het groote is dat zij ordenen het leven; dat zij — die Wet — samenbindt en samenvoegt, regels geeft voor het leven van mensch en menschen-te-zamen. Zij is de uitdrukking van deze

30

Sluiten