Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwestie natuurlijk om: men deed geen goede werken meer om iets te verdienen, men verrichtte ze „uit dankbaarheid" omdat God in eigen machtigheid de zaligheid geeft. Daarnaast is veel gebleven, de voornaamste dogmata zijn vrijwel onveranderd overgenomen. De leer is niet zoovéél gewijzigd. Gebleven is als grondslag het Symbolum Apostolicum uit de 2de eeuw: „Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Zijnen eeniggeboren Zoon, onzen Heer; die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage weder opgestaan van de dooden; opgevaren ten hemel, zittende ter regterhand Gods, des almachtigen Vaders; van waar hij komen zal om te oordeelen de levenden en de dooden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof eene heilige, algemeene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleesches; en een eeuwig leven."

Dit symbolum wordt in orthodoxe diensten nog altijd voorgelezen als de belijdenis der gemeente. Wij kunnen er uit zien dat bewaard is gebleven het theïsme, God boven de wereld, boven en buiten zijn schepping, de drie-eenheid; dat gebleven is de opvatting omtrent Christus, de Christologie. Het oudere en latere orthodox-Protestantisme bouwt zijn geloofsvoorstellingen op hetzelfde we-

54

Sluiten