Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dus gaan, bij zulk eene denkwijze, de vrijzinnige Protestanten in allerlei opzichten uiteen wanneer zij hunne gedachten uitspreken over Godsleer en Christusbeschouwing, over zedeleeren maatschappij ; intusschen voelen zij zich tegelijkertijd vereenigd door eenzelfden geest, den geest van de godsdienstige gedachte zelve, die allen in vrijheid bedoelen. Men bedenke dat ook bij het volgende: ook hier spreekt iemand voor zichzelven, al zal het gesprokene zeker een deel van weerklank vinden bij alle vrijzinnigen; anderen zouden het op hunne wijze hebben gedaan. Om nu,, in dezen zin, iets aan te duiden van den geloofsinhoud van het Vrijzinnig Protestantisme volgen wij als leiddraad den klassieken gedachtengang van deoude belijdenis dertwaalf artikelen, achtereenvolgens handelende over de Godsgedachte en de Christusgedachte, over den Heiligen Geest, over oordeel en eeuwig leven. Wij doenhetmetschroom, wetendedat wij sprekenover de diepte van wereld en menschenhart, over wat, hoezeer ook de waarheid van het denken zelf, toch ook altijd weer denken en zeggen te boven gaat.

Als wij ons aansluiten aan wat het vorige opstel ons herinnerd heeft, dan bedenken wij allereerst hoe aan het einde der Middeleeuwen onder meer een nieuwe wetenschap opkwam, die met haar onafhankelijk natuuronderzoek ons een nieuw wereldbeeld gaf, dat ook tot herziening van de overgeleverde godsdienstige voorstellingen dwong. Meenen wij evenwel niet dat deze moderne weten-

72

Sluiten