Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mensch tot de waarheid leidt. In treffende beeldspraak hebben zij aangeduid wat zij van hem ervoeren en geloofden: hij was de „Goede Herder", die hen leiden zou in de weiden der waarheid en aan de wateren van het heil; het „Brood des Levens" dat uit den hemel daalt en de „Ware Wijnstok", „ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen"; of hij was het „Lam" voor de zonden der wereld geslacht, dat verzoening brengt door zijn bloed. Zooals straks, naarmate de kerkgeschiedenis voortgaat, ook de kerkleer een steeds vasteren vorm krijgen zal, op concilies zal men spreken en twisten over de vraag hoe men de twee naturen, de goddelijke en de menschelijke, in Christus denken moet, en wat de verhouding is van de drie personen in de goddelijke Drieeenheid, God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest.

Waar zoo, reeds in de Evangeliën, een neerslag voor ons ligt van de oud-christelijke geloofsleer en de wordende Roomsch-Katholieke kerkleer, daar kunnen wij uitteraard niet meer met zekerheid antwoorden op de vraag in hoeverre ons daarin geteekend wordt eene historische of eene ideëele gestalte, of hoeveel aan een historisch bestanddeel is toegevoegd of daaromheen gegroeid. Wat intusschen nietbeteekent dat wij niet zouden kunnen meenen dat historische ook met duidelijke trekken te zien heenlichten door de overlevering heen, ter-

83

Sluiten