Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ascetische hiernamaals-gedachte zou zijn, en de moderne mensch, heengewend naar de schoonheid der wereld en de vreugde van het leven, niet meer zou kunnen gelooven in dien „bleeken asceet aan het kruis", maar deze stemmen, hoe luidruchtig ook, miskennen de waarheid al te zeer en hebben niet het laatste woord. Zeker de ascetische hiernamaals-gedachte die de gegeven werelden levenswaarden te kort doet, is zonder twijfel in verschillende uitingen van het historische Christendom gemakkelijk genoeg te wijzen, maar zij beantwoordt niet aan het beeld dat ons tegentreedt uit de Evangeliën, en zij is met de ware en blijvende zin van het Christuskruis. De Jezus van het Evangelie verheugt zich over de schoonheid van de leliën des velds en het lied uit voog'lenkeel, hij luistert naar den golvenzang van Galüea's blauwe meer en laat de kinderen spelen aan zijn knie, en als hij komt om zijn blijde boodschap te verkondigen van het Koninkrijk, dan maakt hij welbewust de tegenstelling tot den somberen Johannes: „doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens, die op de markten zitten, en hunnen gezellen toeroepen, en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen noch etende noch drinkende, en zij zeggen: hij heeft den duivel. De Zoon des menschen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: ziedaar een mensch, die een vraat en wijnzuiper is, een vriend

86

Sluiten