Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van hare kinderen". Terwijl immers ook de moderne mensch, al roemt hij dan de vreugde van het leven en de schoonheid van de wereld, en al wil hij ten volle leven in het hier en nu, wel weet dat er nog heel andere kanten zijn aan de werkelijkheid; tot de werkelijkheid behoort ook zooveel disharmonie en duisternis, zooveel leugen en schuld, zooveel dat in tegenspraak is met de geestelijke waarheid en het zedelijk ideaal, en wie dat weet, die weet dat dus het hoogste leven ook is een zedelijke hartstocht, een strijd, een leed en een offer, een den prijs betalen voor hooger en hoogste Goed. Dat is de echte levenshouding, die wij dagelijks te leeren hebben en dat is de duurzame zin van het kruis der liefde; daarom zal „het kruis van Golgotha door alle eeuwenhetonsterfelijke teeken büjven van heilige menschenliefde en liefde voor het ideaal."

Tenslotte stemmen wij van harte in, op onze wijze, met het derde van de oude belijdenis, dat is de belijdenis van den Heiligen Geest. Alweer, wij kunnen dat niet, naar gangbaren trant, verstaan op eene uiterlijke wijze, niet als de fictie, bijvoorbeeld, van die kerkelijke vergaderingen, in welke, mits samengeroepen in den wettelijken weg en na smeekbede, de Heilige Geest bij de stemming uitspraak zal doen over historische en wijsgeerige, kerkelijke en theologische problemen, een uitspraak die dan altijd weer merkwaardig pleegt overeen te komen

87

Sluiten