Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üjdeniskerk, die de d walenden verwijst naar hare vaststaande leer en ze voor de keuze stelt van blind geloof of driest ongeloof — het Roomsche standpunt —; zij kan en wil op Protestantsch standpunt enkel wezen een belijdende kerk, die bij het opkomen van nieuwe problemen de besten harer zonen, in wie het diepst en innigst haar geestelijk leven zich vertoont, samenroept om bij het licht des Geestes uit het Woord de waarheid te zoeken. Zij geeft geen revisie van hare confessie. Zij voegt aan het parelsnoer telkens een parel van nog zuiverder afronding toe."

Dat zijn schoone woorden, waarbij slechts de vraag rijst of men die „besten harer zonen" ook zoeken zal aan de linkerzijde en of onder „zoeken uit het Woord" niet verstaan moet worden gebondenheid aan oud-christelijke bijbelletter of Paulinische dogmatiek. In de confessioneele practijk zou een en ander zeker uitloopen op de decreteering van eene orthodoxe belijdenis, die geen plaats laat voor andersdenkenden; er is een fatale consequentie in het confessioneele streven: eerst zouden de vrijzinnigen gedwongen zijn heen te gaan, dan de evangelischen en ethischen, tenslotte zouden, als in Assen, de overblijvenden elkaar onderling verteren, het einde was de verstarring en de dood der kerk. Daarvoor willen wij de kerk bewaren; ook wij willen gaarne eene kerkelijke reorganisatie, in waarlijk democratische richting, maar dan met verzekerde rechten van minderheden, met plaats voor

106

Sluiten