Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen, zegt ons program, die willen „voortbouwen op de grondslagen van het Evangelie van Jezus Christus, overeenkomstig de beginselen en het karakter der Ned. Herv. Kerk". Achter dezen programeisch staat het beginsel, dat in een eerste artikel aldus wordt uitgesproken: dat „de georganiseerde Vrijzinnige Hervormden de Ned. Herv. Kerk willen bijeenhouden in haar Protestantsche eenheid, waardoor het karakter als Volkskerk behouden blijft, welk karakter veronderstelt geloofsvrijheid voor verschillende godsdienstige overtuigingen, eene vrijheid, die in de kerkelijke reglementen volledig behoort te worden uitgedrukt; dat zij, eigener beweging de Kerk niet willende verlaten, de verantwoordelijkheid voor een eventueel gedwongen uittreden der vrijzinnigen geheel leggen op hen, die door hun drijven het samenwonen der verschillende richtingen in de Herv. Kerk onmogelijk zouden maken." In deze houding voelen wij vrijzinnigen ons sterk, verzekerdals wij zijn van onze historische en ideëele kerkelijke rechten; onze denkwijze is geen willekeur maar noodzaak door heel de voorafgaande geestelijke ontwikkeling der eeuwen; onze kerkgedachte is niet desorganiseerend maar veeleer samenbindend; de godsdienstige en christelijke gedachte die wij bedoelen is de organische band die allen met hunne verschillen bijeenhoudt in levende eenheid en vrijheid tegelijk. Zoo bedoelen wij eene levende kerk, groot, vrij en ruim, waarin bij noodwendige verscheidenheid van rich-

107

Sluiten