Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eenige kerkelijke groep, maar dat zij wèl willen eene maatschappij die zooveel mogelijk beantwoordt aan het godsdienstige ideaal. Dat kan immers niet anders, want godsdienst is, zeker, ook het bovenmaatschappelijke en eeuwig-innerlijke dat godsdienstige persoonlijkheden maakt en maken zal ten allen tijde, maar godsdienst is ook de waarheid die zedelijke gemeenschapsidealen stelt, en die heel de maatschappij voor het heilige opeischt. Dat moge vaak genoeg vergeten zijn en worden, het ligt toch in het wezen van de godsdienstige gedachte, zooals het in beginsel ook bij de klassieke, bijbelsche Godsgetuigen leeft en beeft: de bijbelsche profeten schreeuwen het uit dat offer en altaar niet helpen en dat tempelgang en gebed worden tot een aanstoot wanneer er geen recht is tusschen den man en zijnen naaste, wanneer men akker aan akker trekt en niet opkomt voor de twistzaak van wees en weduwe, wanneer men in geweld en oorlog zijne handen met bloed bevlekt. En zooals de strekking van wet en profeten is dat heel de menschenmaatschappij een wereldrijk van gerechtigheid en liefde zal worden, zoo spreekt ook het Evangelie van Jezus Christus in den eisch van het God liefhebben boven alles en den naaste als onszelven de groote gemeenschapsgedachte uit; het Godsrijk dat komen moet is het rijk van de eeuwige waarheid in het gereinigde menschenhart, maar het omvat ook de maatschappij.

114

Sluiten