Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na belijdenis van „de zonden en tekortkomingen, waaraan de kerken zich hebben schuldig gemaakt" opwekte tot boete en moedige werkzaamheid, den „dwingenden plicht aanvaardde" om alle terreinen van het menschelijke leven — het moreele.sociale, politieke en internationale — van Christus' Evangelie te doordringen, en waar men dan, onder meer, zich aldus uitsprak:

„Zoo hebben wij verklaard, wat het zakenleven betreft, dat de ziel de hoogste waarde heeft. Zij mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan eigendomsrechten of het mechanisme der industrie, en zij mag haar redding als een eerste recht laten gelden. Daarom strijden wij voor de vrije en volle ontwikkeling van de persoonlijkheid. In naam van het Evangelie hebben wij verklaard, dat het zakenleven niet moet gegrond zijn alleen op het verlangen naar persoonlijk voordeel, maar het moet dienstbaar zijn aan de gemeenschap. Eigendom moet beschouwd worden als een rentmeesterschap, waarvan verantwoording moet worden afgelegd aan God. Samenwerking tusschen kapitaal en arbeid moet in de plaats komen van conflicten, zóó dat werkgevers, zoowel als werknemers, hun aandeel in het economisch leven als de vervulling van een roeping kunnen gaan zien. Zoo alleen kunnen wij gehoorzamen aan s Heeren eisch: „alle dingen dan, die gij wilt dat u de menschen zouden doen, doet gij hun ook alzoo"....

129

Sluiten