Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 7 —

BUITENLANDSCHE PASPOORTEN en bewijzen van Nederlanderschap.

Behoudens na te noemen uitzonderingen is voor ALLE landen een paspoort verplichtend.

Gecombineerde paspoorten worden afgegeven voor echtgenooten met kinderen beneden zekeren leeftijd, voor zoover die personen samen reizen

Voor BELGIË en LUXEMBUBG is noodig een GELDIG paspoort of een bewijs van Nederlanderschap, voorzien van een portret. (5 jaar geldig).

Kinderen beneden 15 jaar kunnen op het bewijs van één der ouders worden bijgeschreven.

Ook voor de reis naar NED. INDIE kan, wanneer men in Nederland embarkeert en zich overigens NIET VAN BOORD BEGEEFT worden volstaan met een bewijs van Nederlanderschap, voorzien van een portret nniS^ ^ BENEDEN 15 JAAR hebben voor de reis naar JJUllhLHLAND voldoende aan eeji bewijs van Nederlandsch Onderdaanschap, voorzien van een portret (beneden 10 jaar zonder portret)

BEWIJZEN VAN NEDERLANDERSCHAP voor GRENSVERKEER met DÜITSCHLAND worden uitsluitend verstrekt aan grensbewoners en aan hen die TEN MINSTE drie achtereenvolgende maanden in een grensplaats verblijf houden.

V*?EMDELmGENPASPOORTEN kunnen uitgereikt aan

NIET Nederlandsche ingezetenen, die bewijzen, dat zij geen reispapieren van andere mogendheden kunnen verkrijgen.

™™PTtCn 6n b<wijzen van Nederlanderschap moeten ten minste 4H.VÜN dagen vóór den aanvang der reis worden aangevraagd

In SPOEDGEVALLEN (ziekte, sterfgeval en dringende koopmanszaken, enz.) moeten bewijsstukken (brieven, telegrammen, enz.) worden overgelegd.

Aan NIET INGEZETEN Nederlanders kan een paspoort worden verstrekt door het Departement van Buitenlandsche Zaken, Plein Nr 23 Ingezetenen moeten zich wenden tot de Gemeentesecretarie Voor het verkrijgen van een buitenlandsch paspoort, aan te vragen in het Gebouw Groote Halstraat nr 2 (boven), van 9 tot 2 uur (des Zaterdags van 9 tot 12 uur), is noodig:

a. persoonlijke aanmelding van hen, wier namen in het paspoort moeten vermeld;

b. een pasfoto van ieder hunner;

c. de hun vroeger verleende paspoorten;

d. bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister, Groote Halstraat 2, (beneden, loketten 9 en 10);

e. betaling van f 7.— voor een, of 9.50 voor echtgenooten en kinderen beneden zekeren leeftijd in een paspoort.

Voor het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap, aan te vragen m het gebouw Groote Halstraat nr 2, (boven, van 9 tot 2 uur (des Zaterdags van 9 tot 12 uur), is noodig:

Sluiten