Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ 8 —

a. persoonlijke aanmelding;

b. een pasfoto;

c. bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister, Groote Halstraat 2, (beneden, loketten 9 en 10);

d. betaling van f 1.—

VERLENGING PASPOORTEN. — Binnen drie maanden na afloop van den geldigheidsduur kunnen paspoorten nog worden verlengd in hei gebouw Groote Halstraat nr 2 (boven). Bureautijden als voren.

Noodig is:

a. da» belanghebbende éénmaal persoonlijk verschijnt;

b. betaling van f 6.50 (voor enkelvoudige en gecombineerde paspoorten).

VERPLEGING VAN KRANKZINNIGEN EN ZENUWLIJDERS. _ De Gemeente bekostigt, met subsidie van de Provincie, de verpleging van behoeftige krankzinnigen in gestichten, zooveel mogelijk met bijdragen van onderhoudsplichtige familieleden.

In niet spoedeischende gevallen wende men zich voor opneming tot de Afdeeling ALGEMEENE ZAKEN der Gemeentesecretarie, Groote Halstraat 2, (boven.), alhier, bij voorkeur des morgens tusschen 9 en 12 uur onder overlegging van een geneeskundige verklaring, welke hoogstens 7 dagen vóór de indiening van het verzoek moet zijn opgemaakt (in inkt) en waarvoor het volgende model kan dienen:

De ondergeteekende, arts te

verklaart, dat patiënt(e) , geboren den

te , wonende te , nr (echtgenoo-

te ëf "weduwe van ) lijdende is aan krankzinnigheid m

den vorm van blijkende uit de volgende verschijnselen;

Reden waarom ondergeteekende voor patiënt(e) opneming in een krankzinnigengesticht noodzakelijk acht, zoowel in het belang van hem (haar) zelf als in dat van zijn (haar) omgeving.

In gevallen waarin onmiddellijke opneming (in bewaring-stelhng) noodzakelijk is, kan de Burgemeester een krankzinnige voor hoogstens 8 dagen in bewaring stellen. Men wende zich daartoe tot den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst, Waldeck-Pyrmontkade 3, onder overlegging van een geneeskundige verklaring, waartoe voormeld f °del kan SS mits woL toegevoegd, dat patiënt(e) ^DOELLIJ Kof MET SPOED dient te worden opgenomen, b.v. IN HET BhJjAJNUr u&n, OPENBARE orde of ter voorkoming van ongelukken. Zoodra de m»-)»waringstelling is geschied, dient men zich te vervoegen bij de Afdeeling A.Z. de» Gemeentesecretarie, Groote Halstraat 2, (boven).

Sluiten