Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 9 —

Ter verkrijging van opneming, geheel of ten deele voor rekening dor Gemeente, in zenuwinrichtingen, dient men zich te wenden tot de Afdeeling A. Z. der Gemeentesecretarie, voornoemd, onder overlegging van een verklaring van den huisarts.

VERKIEZINGEN. — De kiezerslijst ligt telken jare ter inzage op het Bureau Verkiezingen (Annastraat!) tusschen 22 Maart en 15 April. Alleen in dit tijdperk is er gelegenheid verbetering van deze lijst te

verkrijgen.

In verband met het tijdig ontvangen van oproepingskaarten voor de verkiezingen en de juiste aanwijzing van het stembureau op deze kaarten, is het dringend noodzakelijk van elke verhuizing onverwijld schriftelijk aangifte te doen aan het Bureau van Bevolking. (Groote Halstraat 2).

Bij het niet ontvangen van een oproepingskaart wende men zich nimmer om inlichtingen tot een stembureau, waar men geen gegevens heeft om die te verstrekken, doch uitsluitend tot het Bureau Verkiezingen.

Het is voor Provinciale Staten- en Gemeenteraadsverkiezingen niet mogelijk te stemmen in een andere gemeente dan die, waar men op de kiezerslijst is geplaatst. Dit is alleen mogelijk voor Tweede Kamer verkiezingen.

HEBT GE KLACHTEN, BERICHT HET DEN CHEF DER AFDEELING!

AFDEELING BURGERLIJKE STAND.

De Bureaux van den Burgerlijken Stand te 's-Gravenhage zijn voor het publiek geopend eiken werkdag van 9 tot 2 uur, uitgezonderd des Zaterdags van 9 tot 12 uur.

GEBOORTE. — De aangifte van geboorte moet worden gedaan door den vader. Bij gebreke van den vader of bij diens verhindering zal de aangifte moeten geschieden door de geneesheeren, heelmeesters, vroedmeesters, vroedvrouwen of andere personen, welke bij de bevalling zijn tegenwoordig geweest, en wanneer de moeder buiten hare woning is bevallen, door de evengenoemde personen, of dengene te wiens huize zij bevallen is. De aangifte moet geschieden in tegenwoordigheid van twee meerderjarige in het Rijk wonende manspersonen, binnen drie dagen na de bevalling, Zondagen en daarmede gelijkgestelde dagen niet medegerekend. Met den Zondag worden ten déze gelijkgesteld de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paasch- en Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de verjaardag des Konings (der Koningin); dus moet b.v. van een kind, dat op Maandag geboren is, de geboorteaangifte uiterlijk op Donderdag van dezelfde week worden ge-

Sluiten