Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ 20 —

Duinwaterleiding:.

Het hoofdkantoor is gevestigd aan den Zuid-Binnensingel 18I en geopend van 9-4 ure, Zaterdags van 9-12 ure, behalve voor BETALINGEN, welke alleen kunnen geschieden de eerste vijf werkdagen der week van 9-2 ure Voor SPOEDGEVALLEN (lekken aan leidingen, waarvoor hulp van het bedrijf noodig is) kan op den dienst te allen tijde een beroep worden gedaan; na bureautijd: Zuid-Binnensingel 17a, telefoon Nr 30235.

Voor Scheveningen is een hulpbureau ingericht, Doornstraat 5, geopend van 9-12 en 1.30-4 ure, Zaterdags 9-12 ure. Aan dit hulpbureau kunnen behalve informatiën over de leveringsvoorwaarden ALLEEN aanvragen opzeggingen en meldingen van lekken geschieden voor Perceelen, die gelegen zi> in het gebied Scheveningen, dat omvat het grondgebied der Gemeente ten noorden en westen eener denkbeeldige lijn, loopende van de zee naar den Nieboerweg, vandaar naar de Beek en die volgend over Stadhoudersplein, langs Zorgvliet, door de Scheveningsche Boschjes naar de Wittebrug, dan oostelijk tot den Waalsdorperweg en dien volgend tot

^Wanneer men zelf voor het water van zijn huis moet zorgen, dus de verhuurder dit niet voor zijn rekening genomen heeft (a-vrag- voor perceelen, waarvan de huurwaarde in de zin van het Tarief niet meer ^draagt'dan f 300,- jaars _ f 150,- voor P«-*" *f ^f1 J cedeelte der vroegere gemeente Loosdumen - voor hofjes en voor per Sen die "oor «ton eigenaar in gedeelten of gemeubeld verhuurd worden m eten in het algemeen door den eigenaar geschieden), - * (ten minste 5 dagen te voren) een aanvraag inzenden Het beste is deze perso^ ten kantore te komen invullen; men kan zich echter ook een aanvraag-formulier laten zenden.

Voor het te verlaten perceel moet schriftelijk worden opgezegd waarvoor men ook van formulieren kan gebruik maken Indien men niet ten Weg komt opzeggen, is opzegging per AANGP^EKEND schrijven aan te bevelen (zie art. 13, alin 3 van het Duinwatertarief).

BedoeMe formulieren, alsmede een exemplaar der leveringsvoorwaarden kan men kosteloos aan de kantoren verkrijgen.

In IS Duinwatertarief worden in hoofdzaak twee rubrieken onderscheiden 1) de levering voor huiselijk gebruik; 2) de levering volgens meter Eerstgenoemde is vanzelf de meest omvattende, daar z„ betrekkine heeft op de waterlevering aan WONINGEN.

Art 4 en 5 van het Duinwatertarief bepalen omtrent deze levering

het volgende:

Art. 4. . ...

Levering voor huiselijk gebruik.

1 Voor huiselijk gebruik wordt de prijs van het duinwater, behoudens het bepaalde in art. 5, berekend naar de huurwaarde der perceelen,

Sluiten