Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 22 —

1° en 2°, letter a en b, gecontroleerd wordt, blijft de verplichting daartoe bestaan, ongeacht latere gewijzigde omstandigheden.

3. Wijzen, de meteropnemingen op het einde van het loopend halfjaar, of bij de eerstvolgende opneming daarna, wanneer op het einde van het halfjaar de meter met is kunnen worden opgenomen, een gebruik aan, dat, berekend volgens meter (art. 6), een hooger bedrag aangeeft dan verschuldigd is volgens art. 4, dan is het meerdere nog verschuldigd, behoudens dat in de perceelen van de lste tot en met de 6de klasse voor het naar huurwaarde verschuldigde per halfjaar 30 M3 mogen worden gebruikt en het meerdere voor perceelen der lste en 2de klasse tegen f 0,20 per M3 berekend wordt. In perceelen van geen hoogere huurwaarde dan

f 600, , welke door den eigenaar in gedeelten zijn verhuurd en door meer

dan één' gezin worden bewoond, zulks ter beoordeeling van de Directie, mogen echter in plaats van 30. M3 voor het naar huurwaarde verschuldigde 54 M3 per halfjaar worden gebruikt.

De levering volgens meter vindt plaats aan al de perceelen waarvoor het bepaalde in art. 4 minder geëigend is, in het algemeen gezegd in de gevallen waar water voor bedrijfsdoeleinden noodig is. In art. 6 van het tarief wordt daaromtrent het volgende gezegd:

Art. 6.

Levering volgens meter.

1. Aan onbelaste paleizen, openbare gebouwen, gestichten van liefdadigheid, instellingen van openbaar nut, logementen, restaurants, sociëteiten, koffiehuizen, scholen, winkels, pakhuizen, kiosken, wachthuizen, afzonderlijk aangesloten tuinen, fonteinen, stallen, alle inrichtingen van' industrie of waar water noodig is ter uitoefening van het bedrijf en alle overige krachtens art. 4 en 34 der Wet op de personeele belasting (Wet van 16 April 1896, Stbl. Nr 72) onbelaste perceelen, wordt het duinwater niet anders geleverd dan volgens meter. Aan de overige perceelen. gelegen in het landelijk gedeelte der vroegere gemeente Loosduinen, wordt het duinwater eveneens uitsluitend volgens meter geleverd.

2. In bijzondere gevallen kan, onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, ook aan andere dan de in het lste lid bedoelde perceelen, water volgens meter geleverd worden.

3. Levering volgens meter voor fonteinen en afzonderlijk aangesloten tuinen geschiedt in de perceelen in art. 4 bedoeld alleen dan, wanneer tevens levering voor huiselijk gebruik is aangevraagd.

4. Bij levering volgens meter bedraagt de prijs van het duinwater: bij een gebruik van 500 M3 of minder per kwartaal: f 0,30 per M3, voor iederen M3 per kwartaal boven 500 M3 f 0,22 per M3.

5. Bij levering volgens meter is per 3 maanden ten minste verschuldigd bij een meter van:

Sluiten