Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 23 —

18 millimeter middellijn of minder voor 15 M3

19 30 M3

25 60 M3

32 — 90 M3

38 — 120 M3

50 _ 210 M3

75 — — en hooger 420 M3

6. Voor perceelen, waaraan volgens het lste lid, eersten volzin, van dit artikel water geleverd wordt en waarvan een gedeelte als woning wordt gebezigd, wordt, wanneer de huurwaarde van dit gedeelte meer dan f 500,— bedraagt, het op het vorige lid gebaseerde minimumbedrag verhoogd met f 4,50.

7. Voor perceelen met geringe waterbehoefte, welke niet als woning gebezigd worden, een en ander ter beoordeeling van de Directie, kan het minimum, als bedoeld in het 5de lid, 9 M3 bedragen.

Het Duinwatertarief te 's-Gravenhage kan feitelijk worden beschouwd als een metertarief met minima a naar huurwaarde voor de huiselijk-gebruik-levering, b naar de grootte van den meter bij de overige levering, met dien verstande, dat bij levering voor huiselijk gebruik in perceelen van lage huurwaarde zonder bijzondere toestellen (closets, baden) volstaan wordt met heffing van het naar huurwaarde verschuldigde, ZONDER METING van het gebruikte water, terwijl bij de huiselijk-gebruik-levering uit hygiënische overweging bovendien een zekere hoeveelheid (30 respect. 54 M3 per halfjaar) wordt gegarandeerd, onafhankelijk van het vaste bedrag.

Voor het verschuldigde worden aan de verbruikers halfjaarlijks respect, per kwartaal nota's gezonden, die als regel een looptijd van een maand hebben. Voor de betaling dezer nota's geldt het volgende:

Wijze van betaling der nota.

De betaling moet binnen den aangegeven tijd geschieden op een der volgende wijzen:

a. door storting of overschrijving op Postrekening nr 1600;

b. door storting bij of overschrijving op een der volgende bankinstellingen :

Bankierskantoor van Lissa & Kamt, Lange Vijverberg 3; Haagsche Commissiebank, Prins Hendrikplein 14; R. Mees én Zoonen, Kneuterdijk 13; Nederlandsche Handel-MiJ, Kneuterdijk 1; Rotterdamsche Bankvereeniging, Kneuterdijk 8, Bezuidenhout 1 en Prins Willemstraat 13; Scheurleer en Zoonen, Spuistraat 11 en Prins Willemstraat 39; Twentsche Bank; Tournooiveld en Prins Mauritsplein 28; Nuts-Spaarbank, Biviervischmarkt 5, Koningsplein 29, Vaillantlaan 225, Theresiastraat 16, Prins Mauritsplein 17, Valkenboschlaan 115, Javastraat hoek Mallemolen, Oranjeplein II, Rijswijkscheweg 115 en Goudenregenstraat 245;

Sluiten