Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 26 —

Indien de Directie in verband met de grootte der installatie het noodig acht, dat een 3-phasenmeter geplaatst wordt, is bovendien een bedrag van f 0,50 per maand verschuldigd.

De vaste vergoeding is ook verschuldigd, wanneer in een installatie geen stroom verbruikt wordt of verbruikt kan worden.

De installatie omvat als maximum 6 lichtpunten en 2 stopcontacten, waarbij éénmaal bij den aanleg 3 snoerpendels en 3 gloeilampen van 50 N.K. door de Gemeente in bruikleen worden gegeven.

Meerdere lichtpunten of stopcontacten tot een totaal maximum van 12 kunnen voor rekening van den verbruiker door of vanwege de Gemeente worden aangebracht; deze wordëh dan zonder vergoeding eigendom van de Gemeente.

De verbruiker, of de eigenaar van het perceel met goedvinden van den verbruiker, kan de aan de Gemeente toebehoorende installatie overnemen, tegen een door de Directie te bepalen prijs.

Op verlangen van den verbruiker wordt buiten den meter om stroom geleverd voor het verwarmen van water gedurende de nachturen met ingebruikgeving van een door de Gemeente aan te leggen installatie.

De aanvraag geschiedt door invulling en onderteekening van een ten kantore van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf verkrijgbaar formulier.

De verbruiker verbindt zich, gedurende tenminste één jaar nadat de installatie is aangesloten, de vastgestelde maandelijksche kosten te betalen, uitgezonderd in bijzondere gevallen, als bij verhuizing of overlijden.

Hij verbindt zich ook, indien het perceel of perceelsgedeelte voor meer dan drie dagen achtereen onbewoond zal zijn, hiervan ten minste 24 uur voor het verlaten van het perceel aan de Directie kennis te geven.

De kosten van het stroomverbruik, met inbegrip van de huur der installatie, bedragen voor een reservoir van:

30 liter inhoud f 2.50 per maand 50 liter inhoud f 4.—\ per maand 120 liter inhoud f 7.50 per maand 200 liter inhoud f 9.— per maand. De prijs volgens lichttarief bedraagt 20 cent per eenheid. Volgens cvpervlaktartsf wordt betaald: 1° een maandelijksch vast bedrag; 2° 5 cent per verbruikte eenheid.

Het vaste bedrag bedraagt voor een vloeroppervlakte:

t/m 70 m2 per maand f 1.40 voor elke 10 m2 of gedeelte daarvan

meer f 0.20 meer. t/m 220 m2 per maand f 4.35 voor elke 20 m2 of gedeelte daarvan

meer f 0.35 meer. t/m 330 m2 per maand f 6.20 voor elke 30 m2 of gedeelte daarvan

meer f 0.45 meer. t/m 490 m2 per maand f 8.50 voor elke 40 m2 of gedeelte daarvan meer f 0.50 meer.

Sluiten