Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 28 —

Geef aanstonds kennis aan de Directie van, in de aangebrachte toestellen, leidingen of kabels, ontdekte gebreken en van het geschonden zijn der aangebrachte zegels, daar, indien daarvoor aanleiding bestaat de verbruiker in een boete tot een maximum van f. 100.— kan vervallen.

Gasfabriek.

Gemeentelijk Gasbedrijf. Kantoor: Kazernestr. 44, tel. 15920. Geopend: dag. van 9-5; Zaterdags van 9-12 u. Zon- en feestdagen gesloten.

Voor met spoed vereischte hulp wende men zich tot kantoor Kazernestraat.

Algemeene GASPRIJS: 10 ct per m».

De aanmelding voor gaslevering geschiedt bij de administratie van het Gemeentelijk Gasbedrijf, alwaar formulieren ter invulling kosteloos verkrijgbaar zijn.

De aanmelding is ook vereischt wanneer men een gaslevering, welke ten name van anderen geschiedt, in het vervolg voor zijne rekening wenscht voortgezet te zien.

De verbruiker, die in een perceel geen gas meer .verlangt, is verplicht uiterlijk vijf dagen te voren aan de administratie van het Gemeentelijk Gasbedrijf opzegging te doen.

Zoolang geen opzegging heeft plaats gehad, is men voor de betaling van het volgens meteraanwijzing verbruikte gas aansprakelijk.

Indien gas verlangd wordt voor een gasmotor of voor andere toestellen ten behoeve van industrieele doeleinden, moet door den aanvra-, ger worden aangetoond, dat de vereischte vergunning voor de oprichting daarvan is verkregen.

De voor de gaslevering benoodigde hoofd- en aanvoerleidingen en de aansluitbuizen worden aangelegd door de Gemeente.

Een perceel, waarvoor de bouwvergunning is verkregen, zal alleen aan het gemeentelijk gasbuisnet kunnen worden aangesloten, wanneer vóór den aanleg der binnenleiding overleg met de Directie is gevoerd en deze de aan te leggen leiding heeft goedgekeurd.

De Gemeente is niet verplicht aansluiting te geven ten behoeve van gasmotoren of -toestellen, die ingericht zijn, om ook met ander gas dan dat van het Gemeentelijk Gasbedrijf te werken.

De verbruiker is verplicht op eigen kosten den meter, ten genoegen van de Directie, te doen beveiligen.

Aan hen, die naar het oordeel der Directie daarvoor in aanmerking komen, kan in bruikleen gegeven worden:

1 penningmeter;

1 ijzeren binnenleiding van + 25 M. lengte en met ten hoogste zeven aansluitingen;

1 compleet verlichtings-toestel, tegen verhooging van den gasprijs met 1 cent per M'.

Sluiten