Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 30 —

de telephoniste aansluiting met het «Inlichtingenbureau van de Gemeente* (7 v.m.—lln.m.).

Vol-automatisch aangesloten worden na het kiezen van 45 met het Inlichtingenbureau verbonden.

KLACHTEN. — Voor klachten betreffende de bediening vrage men aan de bedienende telephoniste aansluiting met het «Klachtenbureau», voor die betreffende de werking van de toestellen met het «Storingenbureau».

Men wordt beleefd verzocht zich alleen voor klachten van bijzondoren aard en dan bij voorkeur schriftelijk tot de Directie van de Gem. Telephoon te wenden.

INLICHTINGEN BETREFFENDE ADMINISTRATIEVE ZAKEN. — 34000* betreffende administratieve zaken van 9 v.m.—4 n.m., des Zaterdags van 9.—12 v.m..

INLICHTINGEN BETREFFENDE TECHNISCHE ZAKEN. — 34008* betreffende technische zaken (uitvoeren van aansluitingen, verhuizingen, verplaatsingen, enz.') van 9 v.m.—4 n.m., des Zaterdags van 9—12 v.m.

INLICHTINGEN BETREFFENDE DEN TELEPHOONGIDS. — 34010* betreffende den telephoongids van 9—12 v.m. en 1 1/2—4 n.m., des Zaterdags van 9—12 v.m..

CORRESPONDENTIE. — Brieven en bescheiden, voor den Gemeentelijken Telephoondienst van 's-Gravenhage bestemd, moeten geadresseerd worden aan den Gemeentelijken Telephoondienst, Marnixstraat 18.

De Directie kan niet de minste verantwoordelijkheid op zich nemen voor brieven en bescheiden, welke van een ander adres zijn voorzien dan het hierboven genoemde.

TELEPHOONGIDS EN TELEPHOONNUMMERS. — De geabonneerde heeft voor elk telephoonnummer, waarvoor hij is geabonneerd, recht óp ééne vermelding van ten hoogste twee regels in den telephoongids. Men kan verzoeken, het tel. no. niet in den gids op te nemen (dergelijke geheime nummers worden door het tel. bureau aan niemand bekend gemaakt). Vermeldingen van meer dan twee regels en extra-vermeldingen kunnen met goedkeuring der Directie en tegen betaling der daarvoor in het tarief vastgestelde kosten worden opgenomen.

Indien geen schriftelijke opgave tot opheffing of wijziging wordt ingezonden, worden de vermeldingen ongewijzigd in eiken volgenden gids afgedrukt.

Op de voorzijde van eiken gids is vermeld, voor welken datum de opgaven voor den volgenden gids moeten zijn ingezonden. Formulieren zijn gratis verkrijgbaar en worden op aanvraag franco toegezonden.

Voor elk toestel wordt één gids gratis verstrekt.

De Directie neemt onder geene voorwaarde eenige verantwoordelijkheid op zich voor het bekend worden van de zoogenaamde «geheime nummers» .

Sluiten