Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 38 —

Over huurkwesties, die niet in verband staan met de werking dei huurwetten kunnen bij de huurcommissies geen inlichtingen worden verstrekt.

Beroepskeuze.

Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze is gevestigd Prinsegracht 65, geopend: Maandag en Zaterdag van 9-12 uur v.m.; Dinsdag en Donderdag van 7-8 1/2 uur n.m.; Woensdag en Vrijdag van 2-4 1/2 uur n.m.

Bovengenoemd bureau geeft kosteloos voorlichting bij de keuze van een beroep en inlichtingen aangaande voortgezette schoolopleiding en studie aan jongelieden van beiderlei kunne.

Armenraad.

Het Bureau van den Armenraad is . gevestigd in het Gebouw Mercunus, Noordeinde 43, tel. 16254; geopend: eiken werkdag van 9-2 uur. De Secretaris is persoonlijk te spreken, eiken werkdag van 10-12 uur v.m. en eiken Vrijdag des avonds van 8-10 uur.

Het Bureau 'van den Armenraad is in den meest uitgebreiden zin, een Kamer van Navraag — een. kantoor tot het verstrekken van inlichtingen, voor alle personen, die hulp behoeven en voor alle instellingen of personen, die hulp willen verleenen. Deze inlichtingen strekken zich uit over het gansche gebied der verzorging en verpleging van armen, zieken, hulpbehoevenden, gebrekkigen, minderjarigen en ouden van dagen.

In de eerste plaats zijn bedoeld inlichtingen omtrent de. omstandigheden der personen, die hulpbehoevend zijn, of althans zich als zoodanig aanmelden.

Het Bureau van den Armenraad beschikt daartoe over de gegevens welke instellingen van weldadigheid, werkgevers en verzekerings-instellingen — overeenkomstig de Wet — verplicht zijn aan den Armenraad te verstrekken. Deze gegevens worden aangevuld door de onderzoekingen, welke de eigen armbezoekers van den Armenraad instellen.

De gegevens uit het register van den Armenraad en de resultaten zijner onderzoekingen staan geheel gratis ten dienste van alle instellingen van weldadigheid, van hare leden, van annverzorgers of huisbezoekers en bovendien van bizondere personen, voor zoover hunne aanvragen klaarblijkelijk het belang der armen bedoelen.

Hulpbetoon.

Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon.

Directie en Administratie: Prinsegracht nr 25-29, tel. 11803. Afdeeling «Ziekenhuisopnamen», uitsluitend voor zaal patiënten, die de volle kosten niet kunnen betalen van 9-4 uur.

Afdeeling «Verzorging en Incasso», van 9-12 en 2-4 uur.

Sluiten