Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 40 —

Voor zoover de geneeskundige behandeling loopende patiënten betreft, geschiedt zij in zitting-lokalen van den Geneeskundigen Dienst, waartoe de Gemeente in afdeelingen is verdeeld. Bij uitzondering kan deze behandeling geschieden in den Centrakn Post van den dienst.

Door bemiddeling van dezen dienst kan aan loopende patiënten op maandkaarten ook poliklinisch-specialistische hulp verleend worden, en wel hetzij door instellingen, met welke de Gemeente tot dit doel overeenkomsten heeft aangegaan, hetzij in de Gemeenteziekenhuizen.

Door middel van overeenkomsten met vereenigingen voor wijkverpleging heeft de Geneeskundige Dienst zich voor huiselijke ziekenverpleging den bijstand verzekerd van verplegend personeel. De door dit perEoneel te brengen huisbezoeken kunnen gepaard gaan met verstrekking van ziekenvoedsel. Ook voor «fondspatiënten», dte overigens de hulp der Gemeentelijke geneeskundige verzorging kunnen ontberen, is bij uitzondering verkrijging van ziekenvoedsel mogelijk; een aanvraag daartoe moet worden ingediend bij den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon.

Door samenwerking met de bovenbedoelde vereenigingen voor wijkverpleging beschikt de Geneeskundige Dienst over een aantal gelegenheden tót verschaffing van dag-verpleging (ook voor tuberculoselijders), welke verpleging ook geheel of ten deele voor rekening der Gemeente geschieden kan.

Verloskundige hulp kan — op aanvraag bij den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon — worden verstrekt door geneeskundigen en vroedvrouwen van den Geneeskundigen Dienst. Bijstand aan kraamvrouw en kind van Gemeentewege kan voorts worden verleend door huisbezoeken van wijkkraamverzorgsters; daarnevens is verschaffing van Gemeentewege van hulp in de huishouding mogelijk.

Ter verkrijging van opneming, geheel of ten deele voor rekening der Gemeente, in gemeentelijke of niet-gemeentelijke ziekeninrichtingen (waartoe hier ook gerekend worden zuigelingenklinieken en sanatoria voor tuberculoselijders) dient men zich te wenden tot de afdeeling «Ziekenhuis-verpleging» van den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, Prinsegracht 25, geopend 9-5, op Zaterdag 9-12 1/2. Aldaar wordt de aanvraag in onderzoek genomen, waarbij de geldelijke inkomsten en de overige omstandigheden van den zieke of van zijn verzorgers de door de Gemeente te betalen kosten-bijdrage bepalen. Hangende dit onderzoek wordt men verwezen naar het in betrokken stadsdeel gelegen zittinglokaal van den Afdeelings-Geneeskundige van den Geneeskundigen Dienst ter- verkrijging van een verklaring, dat verpleging in een ziekeninrichting noodzakelijk is. Het medebrengen van een verklaring van den huisarts is noodzakelijk.

Voor gevallen van grooten spoed en gevallen van besmettelijke ziekten kan men zich zonder bemiddeling van den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon wenden tot de Afdeeling Eerste-Hulpdienst van den Geneeskundigen Dienst (over welke Afdeeling hieronder meer); de vraag der kosten-bijdrage komt dan nader in behandeling.

Sluiten