Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ 42 —

tot behandeling van scabiës en tot ontluizing in daartoe geëigende gevallen ; de scabiës-behandeling vindt in de avonduren plaats. Voor een en andér kan men zich wenden tot den Chef van Dienst van den Geneeskundigen Dienst, Waldeck-Pyrmontkade 3.-

2. De door de 's-Gravenhaagsche Vereeniging voor Koepokinenting gegeven gelegenheid tot kostelooze inenting, en wel:

a. in het gebouw voor koepokinenting aan het Rijswijkscheplein op Dinsdagmiddag van 2-3 uur. (In hetzelfde gebouw geeft de Vereeniging gelegenheid tot inenting tegen betaling van f. 1.75 op Maandagmiddag te 2 1/2 uur.)

b. in het gebouw Prinsegracht 43 (ingang Varkenmarkt 1) op Donderdagmiddag van 2 tot 3 uur.

c. in het gebouw Duinstraat 19 (behalve in December en Januari), op Donderdagmiddag te 4 uur.

Bovendien verschaft de Vereeniging voor de leerlingen der openbare lagere scholen de gelegenheid tot kostelooze herinenting, en wel door het houden van zittingen in de gymnastieklokalen dier scholen (in elke school ongeveer één maal per jaar).

Te Loosduinen wordt van wege de Gemeente gelegenheid tot kostelooze inenting gegeven één maal per kwartaal, telkens na aankondiging.

3. De exploitatie van avondpoliklinieken voor geslachtsziekten door de Vereeniging «Algemeene Haagsche Polikliniek» en de «'s-Gravenhaagsche Vereeniging tot bestrijding der geslachtsziekten». De eerstbedoelde avondpolikliniek (Prinsegracht 43, ingang Varkenmarkt 1) is geopend op werkdagen des avonds 7-8 uur; de tweede avondpolikliniek (Alexanderplein 21) op Maandag, Woensdag en Vrijdag des avonds van 6 1/2 tot 7 1/2 uur, op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag des avonds van 7 1/2 tot 8 1/2 uur.

Stadsontwikkeling- en Volkshuisvesting.

Bureau: van Speijkstraat 75, Tel. 33850.

Directeur: Ir. P. Bakker Schut.

Tot de taak van dezen dienst behoort:

A. De voorbereiding van al datgene, wat kan strekken tot een doelmatige, gezonde en fraaie STADSUITBREIDING, als de plannen van uitbreiding, stratenplannen, verbreeden van bestaande en maken van nieuwe verkeerswegen, maken van nieuwe straten, pleinen, parken, enz. in de Binnenstad. (Inlichtingen bij den Adj. Directeur Ir. H. E. Suyver).

B. De voorbereiding van het in eigendom verkrijgen en het beheer van alle ONROERENDE GOEDEREN der Gemeente, met uitzondering yan die, welke voor den openbaren dienst bestemd zijn, en die, welke bij andere diensten in beheer zijn. (Inlichtingen aan- en verkoop grond bij den Adj. Directeur I/. H. E. Suyver);

aankoop huizen bij den Ing. Afd. Chef ir. H. van Rees; onteigeningen bij den Ing. Afd. Chef ir. H. van Rees;

Sluiten