Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43 —

verhuur grond en reclame op schuttingen e. d. bij den Techn. Hoofdambtenaar H. L. v. d. Pol).

C. Het vervaardigen en bijhouden van KAARTEN der Gemeente en het uitbakenen van nieuwe rooilijnen. (Inlichtingen: Ing. Afd. Chef ir. H. van Rees); het verstrekken van maten van gemeentelijke bouwterreinen (inlichtingen bij den Tech. Hoofdambtenaar J. M. de Vreede); de verkoop van kaarten der gemeente schaal 1: 1000 (bij den Kassier).

D. Het beheer van het Gemeentelijk GRONDBEDRIJF.

In verschillende deelen van de stad exploiteert de Gemeente bouwgronden, die in erfpacht worden uitgegeven. Zoo werd sedert 1912 meer dan 1.5 millioen M2 bouwgrond in erfpacht uitgegeven, waarop voor een waarde van globaal 50 millioen gulden aan opstallen werd gesticht.

De erfpachtovereenkomsten worden voor ongeveer 75 jaar gesloten terwijl na afloop van dien termijn, wanneer geen nieuwe overeenkomst mocht worden aangegaan, de Gemeente de dan te taxeeren waarde van den opstal uitkeert. Verschillende bepalingen waarborgen de aanspraken van den hypotheekhouder.

Terreinen voor villabouw zijn beschikbaar in het villapark Marlot, gelegen tusschen den Leidsche straatweg en den Bezuidenhoutscheweg; langs den Benoordenhoutscheweg, met uitzicht op het Haagsche Bosch; in de Tuinstadwijk Segbroek, aansluitend aan de Boschjes van Poot en de Westduinen.

Voor den bouw van een- of meergezinswoningen is grond beschikbaar tusschen de Sportlaan en de Laan van Meerdervoort; in Rustenburg, Spoorwijk en Duindorp voor meer bescheiden woningen; terwijl voor haadels- en industriedoeleinden grond aan de Laakhaven en Visschershaven beschikbaar is.

In de binnenstad zijn aan enkele nieuwe verkeerswegen gronden voor winkels, kantoren e.d. beschikbaar.

(Voor nadere inlichtingen wende men zich tot den Adj. Directeur Ir. H. E. Suyver, die persoonlijk gewoonlijk 's morgens steeds aanwezig is. Voor inlichtingen, betrekking hebbende op de betaling van verschuldigde bedragen aan erfpachtcanon, huur e.d. tot de Afdeeling Administratie (administratie Grondbedrijf).

E. Het beheer van den Gemeentelijken WONINGDIENST, welke den bouw van nieuwe woningen en het onderhoud van bestaande woningen die eigendom van de Gemeente zijn, behartigt (Inlichtingen Archii«ct Afd. Chef W. Greve Jr.).

De GEMEENTEWONINGEN worden GEËXPLOITEERD door een afzonderlijke Stichting «Centraal Woningbeheer» (Hoofdinspectrice Mei P. H. Hubregtse).

F. Het beheer van de Gemeentelijke WONINGBEURS (Chef J. van Oest) waar inlichtingen zijn te verkrijgen over het huren van Gemeentewoningen en over te huur en te koop zijnde particuliere woningen in de Gemeente. De woningbeurs is gevestigd Groote Markt 7, (Tel. 12353).

Sluiten